7 tegn på foreldrefremmedgjøring

Sist opppdatert: Jul 6, 2023

Hva er foreldrefremmedgjøring?

Foreldrefremmedgjøring er et fenomen som oppstår når en av foreldrene forsøker å snu barnet mot den andre forelderen, og på den måten få barnet med på å nekte samvær eller omsorg.

Dette blir gjort ved å manipulere barna med svartmaling av den andre gjennom negative kommentarer, falske anklager, og vrangforestillinger som barna til slutt begynner å tro på.

Resultatet kan være at barna over tid virker som om de er hjernevasket, og nekter både samvær og kontakt med sin far/mor – eller hele slekten til den ene forelderen.

Situasjonen er fortvilende for den utstøtte som føler seg nærmest maktesløs i kampen om samvær og omsorg, ettersom barnet som en gang elsket sin far/mor, nå er snudd til å nekte all kontakt.

7 tegn på foreldrefremmedgjøring i samværssaker

Barn som er utsatt for foreldrefremmedgjøring, viser ofte syv kjente tegn som kan hjelpe til med å identifisere om manipulasjon foregår.

Merk at både fedre og mødre kan bedrive foreldrefremmedgjøring. Jeg vil derfor videre bruke begrepet “den fremmedgjorte” og “den manipulerende” for å beskrive de ulike rollene.

1. Barnets fiendskap mot den avviste forelder mangler den ambivalensen vi normalt ville sett

Barn utsatt for foreldrefremmedgjøring, viser ofte en ensidig, unyansert, og idealisert støtte til den andre forelderen.

Den ene forelderen oppfattes som perfekt, mens den andre oppleves som en fiende som gjør alt galt.

Når barnet blir bedt om å identifisere et negativt aspekt hos den manipulerende, vil han eller hun sannsynligvis ikke ha noe å si. Samtidig er det bare vonde ting å si om den fremmedgjorte.

Normalt sett har de barn blandede følelser selv overfor de mest problematiske foreldre, og kan vanligvis fortelle om både gode og dårlige egenskaper hos begge foreldre.

Denne svart-hvitt måten å se sine foreldre på som “mor er god, og far er ond» eller motsatt, uten noen rasjonelle forklaringer, kan være et tegn på at barnet har blitt manipulert.

2. Barnet har vage, merkelige, eller ulogiske grunner for sin motvilje mot far/mor

Et barn som er påvirket av en manipulerende forelder, vil ofte ha vanskeligheter med å forklare hvorfor de føler slik fiendtlighet mot sin far/mor.

Noen ganger står forklaringen heller ikke i proporsjon med noe som typisk ville ført til at et barn ikke vil ha kontakt med sine foreldre.

De ønsker ikke lenger samvær med den ene av foreldrene, men forklarer seg med historier om bagatellmessige forhold som middagsvalg, utseendet, eller «onde intensjoner» de tilskriver den fremmedgjorte.

Noen ganger kommer barnet med ville anklager som kategorisk ikke er mulig å bevise.

Dette skjer fordi barnet selv ikke har opplevd noe vondt, men i stedet har blitt manipulert til å føle det den manipulerende har fortalt.

I tilfeller hvor barnet selv har opplevd noe fælt, vil de i stedet kunne gjøre rede for sine opplevelser på en mer overbevisende måte når de begrunner sin motvilje for samvær.

3. Barnet bruker voksent språk

Barn som har blitt manipulert uttrykker seg ofte på en måte som ikke matcher barnets modenhet og alder.

Kanskje kommer barnet med anklager mot far/mor der de bruker argumenter og idéer som de har fått fra en voksen, og som de derfor ikke selv klarer å definere eller utdype.

Indikasjoner på at barnet “låner” historier fra en manipulerende forelder, inkluderer bruken av ord eller begreper de selv ikke helt ser ut til å forstå, eller kommer med anklager de ikke klarer å forklare med egne erfaringer.

Barn som virkelig er utsatt for vonde opplevelser med en forelder har i større grad evne til å gi uttrykk for hva som faktisk har skjedd, og hvorfor de føler som de gjør.

4. Ingen følelse av skyld

I barnesaker hvor foredrefiendtliggjøring er et element, ser vi at barn oppfører seg på en måte som er helt uten anger eller empati for den ene forelderen.

Sterke ord, frekkhet, og kald forakt blir rettet mot den fremmedgjorte – og barnet virker fullstendig likegyldig overfor deres følelser.

Barnet viser ingen hensyn til at den fiendtliggjorte far eller mor blir såret, og enhver følelse av takknemlighet overfor dem er ikke-eksisterende.

Etter en skilsmisse kan barn utsatt for foreldrefiendtliggjøring ofte rasjonalisere at den fremmedgjorte far/mor fortjener alt vondt – uten at de klarer å gi noen god forklaring på hvorfor.

Dette står i stor kontrast til reelle situasjoner hvor barn ofte selv føler en form for skyld og anger.

5. Understreker forelderens påståtte dårlige egenskaper

Dette tegnet på foreldefremmedgjøring er kanskje det mest uforståelige og fortvilende.

Barnet som en gang elsket og verdsatte sin far/mor, har plutselig snudd til å føle frykt og forakt, uten at det finnes noen forståelig grunn.

Barnet avviser alle positive opplevelser de en gang har hatt med denne forelderen, og ser sin far/mor i et svartmalt bilde av utelukkende dårlige egenskaper.

Der barnet tidligere ville ha kontakt med far/mor, virker de nå fullstendig på den manipulerende sin side i saken – og sier selv at de nekter å ha samvær eller noen som helst kontakt med den fremmedgjorte.

Plutselig virker det som at den manipulerende og barnet har en allianse for å åpent svartmale den andre, uten at noe egentlig har skjedd.

6. Gir ukritisk støtte til foretrukket forelder

I alle familier, inkludert nylig separerte og skilte foreldre, vil det være ting som skaper uenighet og konflikt med flere sider.

I saker med foreldrefiendtliggjøring derimot, vil barnet ta fullstendig side med den ene forelderen – uansett hvor absurd eller irrasjonelle deres argumenter er.

Barn som er manipulert viser ingen vilje til å være objektive i deres oppfatning av foreldrenes konflikter, og virker uinteresserte i å lytte til begge foreldrenes perspektiver.

I stedet aksepterer de uten forbehold versjonen av hendelsene slik den manipulerende forelderen presenterer. Dette kan også inkludere hendelser som aldri har funnet sted.

Dette føles ofte helt håpløst for den fremmedgjorte, fordi ingenting du sier eller gjør når igjennom til barnet.

Utenforstående uten kunnskap om foreldrefremmedgjøring klarer heller ikke se hva som foregår, og dette gjør det vanskelig å bli trodd.

7. Overfører fiendtligheten til andre familiemedlemmer tilknyttet

Til sist ser vi ofte at barn utsatt for foreldrefremmedgjøring utvider sine følelser til også å inkluderer en fiendtlighet overfor den fremmedgjortes familie, venner og assosierte.

Ikke bare viser barnet forakt og motvilje mot sin fremmedgjorte far/mor, men også hele deres side av familien.

Bestemødre, tanter og onkler, kusiner, og andre slektninger som de tidligere elsket, blir nå fullstendig avvist av barnet som ikke lenger ønsker kontakt med denne siden av familien.

Dette står i stor kontrast til saker der barn har opplevd noe fælt i relasjon til én slektning, der hatet ikke spiller over på resten av familien uten grunn.

Dette tyder på en helhetlig generalisering av fiendtligheten, som ikke handler om barnets egne erfaringer, men om ytre påvirking og manipulasjon av barnets synspunkt.

Alvorlighetsgrad ved foreldrefremmedgjøring

Den manipulerende forelderen som driver med foreldrefiendtliggjøring, kan være mer eller mindre bevisst på hva de gjør.

I milde tilfeller kan til eksempel den negative fremstillingen av den andre skje helt ubevisst, og føre til en indirekte påvirkning av barna.

I mer alvorlige tilfeller fører foreldrefremmedgjøring til store problemer med samvær, hvor barnet nærmest fanatisk motstrider all form for kontakt med sin egen far eller mor.

Den manipulerende og barnet utvikler et nærmest patologisk bånd med paranoide fantasier om den fremmedgjorte som ikke har rot i virkeligheten.

Blir slike barn boende med sin manipulerende forelder, kan de utvikle alvorlige psykologiske lidelser, angst og paranoia – hvor den eneste redningen er å få barna bort fra den hjernevaskende forelderen.

Foreldrefremmedgjøring ved konflikt om samvær

I slike saker vil man ikke kunne vinne frem på vanlig måte, fordi det foreligger en underliggende manipulasjon av barnet som vrir hele saken mot deg.

Den eneste måten vi her kan vinne frem på, er å systematisk avdekke hvert av punktene over, slik at vi gjør det usynlige synlig for alle:

Er dette barnets egen opplevelse?

Eller er barnet manipulert til å uttrykke noe som ikke er sant?

I Bergen Familieadvokat arbeider vi nettopp med en forståelse av at ting ikke alltid er som det ser ut til på overflaten, og sette fokus på å opplyse det som ofte blir oversett i slike saker.

Trenger du advokathjelp?

Foretell oss litt om din situasjon i skjemaet under, så vil en av våre rådgivere kontakte deg snarest for å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Snakk med oss om din sak

Send en melding på skjemaet til høyre, og fortell oss kort om din situasjon så vil vi kontakte deg  innen 1 arbeidsdag.

 
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  [email protected]
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA