Fri rettshjelp – Alt du trenger å vite (Oppdatert for 2023)

av Sist opppdatert: Jul 17, 2023Fri Rettshjelp

Hva er Fri Rettshjelp?

Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som gjør at alle kan få god juridisk bistand fra advokat.

Tilbudet går ut på at staten helt eller delvis dekker alle utgifter og omkostninger du måtte ha i forbindelse med advokathjelp.

Formålet er at penger ikke skal avgjøre hvem som får den beste advokaten, og sørge for at du får den hjelpen du trenger.

Sjekk om du kvalifiserer for fri rettshjelp her.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Generelt sagt er det to kriterier som avgjør om du kan få fri rettshjelp fra advokat i din sak.

Den første kategorien er saker hvor du automatisk har krav på fri rettshjelp, uansett hvilken inntekt du har.

Eksempler på saker som alltid gir deg fri rettshjelp:

E

Vold, voldtekt, eller andre overgrep.

E

Barnevernssaker som skal behandles av fylkesnemnda.

E

Når barnevernet har gjort midlertidige vedtak om å ta barnet bort fra hjemmet.

E

Tvangsekteskap eller forsøk på tvangsekteskap, også før anmeldelse.

E

Ved avslag på asylsøknad, eller oppholdstillatelse i Norge.

E

Når du er utsatt for alvorlige straffbare handlinger og trenger hjelp til å vurdere anmeldelse.

E

For å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt.

E

Enkelte typer erstatningssaker (snakk med oss om dette).

Alle disse sakene gir deg automatisk krav på fri rettshjelp, uansett hvilken økonomi du har. Det spiller ingen rolle om du har lav eller høy inntekt, eller hvilket stadie du er på i saken.

Har du en av disse sakene, fyller du ut søknadsskjemaet for fri rettshjelp for å få hjelp med en gang.

Fri Rettshjelp ved lav inntekt

Den andre type saker som kan gi deg fri rettshjelp avhenger av din økonomiske situasjon.

Har du lav inntekt slik at du kommer under inntektsgrensene fastsatt av staten, vil du få fri rettshjelp også i andre typer saker.

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp på økonomisk grunnlag:

E

Klagesaker til NAV.

E

Saker knyttet til felles bolig og eiendeler etter samlivsbrudd.

E

Klage i trygdesaker.

E

Husleiesaker hvor du blir kastet ut på feil grunnlag.

E

Usaklig oppsigelse fra jobben din.

E

Økonomisk oppgjør i en skilsmisse (Skifteoppgjør).

E

Barn, og saker der barn er involvert.

E

Erstatning for personskade, eller ved tap av forsørger

Finner du saken din i denne kategorien, vil du bare ha krav på fri rettshjelp kun dersom inntekten din er under statens fastsatte grenser for inntekt og formue.

For å se om du kommer inn under dette, kan du bruke vår rettshjelpskalkulator.

Inntektsgrense for fri rettshjelp på grunn av lav inntekt (Oppdatert for 2023)

Staten har fastsatte inntektsgrenser for om du kvalifiserer til fri rettshjelp på grunn av lav inntekt.

Fri rettshjelp for enslige:

For deg som ikke bor sammen med partneren, og ikke er gift, er inntektsgrensen satt til kr 350 000 før skatt, og formuegrensen er 150 000 kr.

Det vil si at dersom du har en årslønn lavere enn 350 000 kr før skatt, og har mindre enn 150 000 kr på konto, har du stort sett krav på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp for ektefeller/samboere:

Er du gift, eller har samboer med felles økonomi?

Da blir inntektsgrensen regnet ut fra samlet inntekt og felles formue.

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp for samboere/ektefeller i 2023 er kr 540 000 samlet inntekt før skatt, og formuesgrensen er kr 150 000 i samlet formue.

Hva om jeg har en inntekt og formue over disse grensene?

Det finnes enkelte unntak hvor du fremdeles kan motta fri rettshjelp dersom utgiftene til juridisk bistand blir så store at det vurderes som betydelig i forhold til inntekt og formue.

Slike unntak blir vurdert på individuell basis av din advokat.

Har du en sak du er usikker på om du har råd til å følge opp, vil jeg anbefale deg å ta kontakt for å få situasjonen vurdert.

Kan jeg få fri rettshjelp på forsikringen?

En ting mange ikke er klar over, er at du ofte har krav på fri rettshjelp på forsikringen din.

I mange tilfeller vil en helt vanlig forsikring på hus eller bil inneholde et punkt om fri rettshjelp, som gir deg muligheten til å få dekket utgifter til advokat.

Dette gjelder spesielt i saker som omhandler krangler om eiendomssalg, leie av bolig, saker om personskader, nabokrangler, og så videre.

Eksempler på forsikringer som ofte gir fri rettshjelp:

E

Innboforsikring.

E

Reiseforsikring.

E

Hytte- og boligforsikring.

E

Båtforsikring.

Flere andre forsikringstyper og medlemskap i fagforeninger har også inkludert rettshjelp som helt eller delvis dekker advokatutgifter.

Sjekk derfor alltid vilkårene i forsikringen din, og se etter punkter om rettshjelp.

Dekker forsikringen din rettshjelp kan du nemlig få opptil 100,000 kroner, noe som vil gjøre saken langt rimeligere.

Ta gjerne med forsikringspapirer på første møte. Advokaten din vil da kontakte forsikringsselskapet, og få en skriftlig bekreftelse på at de vil betale for saken din.

Fri rettshjelp på forsikringen:

E

Krangler om kjøp og salg av eiendom.

E

Saker knyttet til felles bolig og eiendeler etter samlivsbrudd.

E

Tvister om leie av bolig.

E

Husleiesaker hvor du blir kastet ut på feil grunnlag.

E

Usaklig oppsigelse fra jobben din.

Saker som sjelden dekkes av forsikring:

E

Tvister rundt jobb og arbeidsforhold.

E

Arv og arveoppgjør.

E

Skilsmisse og barnefordeling

Forskjellen på fritt rettsråd og fri saksførsel

Du har kanskje hørt at det finnes to ulike former for fri rettshjelp: Fritt rettsråd, og fri sakførsel.

Forskjellen på disse to er veldig enkel, og handler om hva slags type advokathjelp du trenger.

Får du veiledning og hjelp fra advokat i juridiske spørsmål utenfor domstolen, heter dette fritt rettsråd. Fri sakførsel er advokathjelp du får i saker som skal opp i domstolene.

Vanligvis starter vi alltid med fritt rettsråd, og prøver først å løse saken utenfor domstolen der det er mulig. Dette er noe din advokat vil vurdere ut fra din situasjon.

Hvordan søke fri rettshjelp i Bergen og Hordaland:

Den enkleste måten å søke om fri rettshjelp i Bergen, er å få hjelp fra en advokat som kan gjøre dette for deg.

Advokaten vil se nærmere på din situasjon, og sende inn søknad til Fylkesmannen i Hordaland.

I mange tilfeller vil vi også kunne gi deg fri rettshjelp fra dag en, så du slipper å vente på Fylkesmannen for å få hjelp.

Gå til: Skjema for fri rettshjelp

Alternativt kan du selv sende inn en søknad til Fylkesmannen i Hordaland, eller til domstolen i Bergen som skal behandle saken din. Du må da fylle ut, og sende inn en egenerklæring for fri rettshjelp.

Siden det ikke koster deg noe å få en advokat til å gjøre dette for deg, er det like å gjøre det gjennom oss.

Søk om fri rettshjelp

Vi har laget et søknadsskjema hvor du når som helst kan sjekke om du kvalifiserer til fri rettshjelp. Klikk på knappen under, og fyll inn skjemaet på neste side.

Saksbehandlingstid – Hvor lang tid tar det før du får svar?

Vanligvis har søknader om fri rettshjelp i Bergen og Hordaland en behandlingstid på 2 månader i kommunal- og samfunnsplanavdelinga hos Fylkesmannen.

Dette er ofte altfor lang tid om du trenger hjelp med en gang.

Søker du hos oss, vil du få hjelp med det samme, så ordner vi med Fylkesmannen etterpå.

På den måten slipper å vente på Fylkesmannen for å komme i gang med din sak.

Egenandel ved fri rettshjelp (Oppdatert for 2023)

I noen tilfeller skal du betale en egenandel når du mottar fri rettshjelp.

Om du skal betale egenandel, og hvor mye, kommer an på inntekt og sakstype.

Dersom fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue (for eksempel i voldssaker) betaler du ingen egenandel. Det samme gjelder om du havner under inntektsgrensene for fri rettshjelp.

I saker hvor du får fritt rettsråd er egenandelen lik den offentlige salærsatsen som i 2023 er kr 1180.
(Oppdatert: 04.07.2023)

Dersom saken din skal gjennom en rettsak (fri sakførsel), utgjør egenandelen 25% av de totale utgiftene som staten dekker for deg, med en maksgrense på 9440 kroner.
(Oppdatert: 04.07.2023)

Resten av saksomkostningene blir dekket av staten.

Advokaten din vil forklare deg hvordan dette blir i din situasjon, slik at du ikke får noen overraskelser.

OBS! Du betaler ikke egenandel i saker som ligger i kategori 1, der du får fri rettshjelp uavhengig av inntekt. I slike saker (f.eks. voldsoffererstatning) er det ingen egenandel!

Dokumentasjonskrav for fri rettshjelp

I de sakstyper hvor inntektsgrensen avgjør om du får fri rettshjelp, kreves det dokumentasjon på inntekt og formue.

Under finner du informasjon om hvilken type dokumentasjon som er vanlig, og hva du må legge ved en søknad om fri rettshjelp.

Har du bistand gjennom Bergen Familieadvokat, vil vi kunne hjelpe deg med dette.

1. Dokumentasjon på inntekt

En vanlig måte å dokumentere inntekt på er å legge ved de 3 siste lønnslipper du har hatt i arbeid, samt det siste års skattemelding.

Er du arbeidsledig, vil en melding fra NAV om arbeidsledighet også kunne brukes.

Noen ganger kan det hende at du har blitt oppsagt i jobben. Vi kan da bruke oppsigelsen som et grunnlag for fri rettshjelp, og vise til at du ikke lenger har noen inntekt fremover.

2. Dokumentasjon på formue

Formuen din i forhold til fri rettshjelp regner du ut fra totalsummen av lån og ligningsverdier du sitter på.

Husk at ligningsverdi er ikke det samme som markedsverdien på huset!

Skatteetaten har per 2023 fastsatt en ligningsverdi på bolig til 25% av antatt markedsverdi.

Det betyr at dersom du eier et hus til verdi av 3 millioner, vil ligningsverdien ikke være mer enn 750000 kroner, og det er denne summen som gjelder i forhold til fri rettshjelp.

I tillegg skal lånet trekkes fra, så det er svært sjeldent at noen kommer over 100,000 grensen i formue på ligningen.

Dersom du er usikker på hvordan du kommer ut i forhold til grense for formue og inntekt kan du regne det ut med rettshjelpskalkulatoren.

Gå til: Kalkulator for fri rettshjelp

Sjekk om du kvalifiserer

Fri rettshjelp kan være en god måte å sikre seg god juridisk hjelp fra advokat, selv i situasjoner hvor økonomien ikke strekker til.

I noen tilfeller du man spare store summer, og til og med få hele regningen dekket.

Er du i en situasjon hvor du trenger advokat, anbefaler vi derfor at du fyller ut skjemaet for fri rettshjelp, og sjekker om du kvalifiserer.

Du vil da komme i kontakt med en av våre advokater som vil hjelpe deg finne ut av hva du har krav på, og hvordan du best bør gå videre i din situasjon.

Janneche Lindtner
Bergen Familieadvokat

Har du spørsmål om fri rettshjelp som ikke er dekket her? Skriv til meg på skjemaet under.

Spørsmål om fri rettshjelp?

Fortell oss litt om din situasjon, så vil en av våre advokater hjelpe deg snarest.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  [email protected]
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA